มูลนิธิ     พุทธศาสนุสรณ์  
 

Home Page |

 
คำแถลง

คำนำ

บทที่ ๑  ข้อควรปฏิบัติของฆราวาส

บทที่ ๒  สติปัฏฐาน ๔

บทที่ ๓  ศีล

บทที่ ๔  สมาธิ

บทที่ ๕  ปัญญา

บทที่ ๖  การบวชจิต

บทสรุป

คลิกที่

หนังสือฆราวาสธรรมเบื้องต้น

เพื่ออ่านทั้งเล่ม

การแจกเทป หรือ หนังสือ  “ศีลเจพรต” เพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องถือศีลกินเจ

            เนื่องด้วย มูลนิธิพุทธศาสนุสรณ์ ขอร่วมอนุโมทนากับผู้ที่สนใจในการศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการถือศีลกินเจ โดยการแจก หนังสือ“ศีลเจพรต” ที่ถูกต้องแท้จริงตามคำสอนของพระมหาโพธิสัตต์เจ้า หรือ พระแม่กวนอิม

หรือจะขอรับเป็นเทปบันทึกเสียงสำหรับผู้ที่สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด แก่ผู้ที่สนใจ หรือ มีข้อสงสัย  และต้องการถือศีลเจพรตนี้  โดยสามารถส่งจดหมายพร้อมสอดแสตมป์ 10 บาท ไปที่

มูลนิธิ พุทธศาสนุสรณ์  24/ซอยศุภราช  ถ.พหลโยธิน  พญาไท  กทม.10400.

 

                                                                                        ๑. วันมาฆบูชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ ประเพณี    คลิกเพื่อดูรายละเอียด      ๒. วันวิสาขบูชา

                                                                                         ๓. วันอาสาฬหบูชา

๔. วันเข้าพรรษา

๕. วันลอยกระทง

๖. วันสงกรานต์

๗. วันตรุษจีน

คำนำ

บทที่ ๑ กำเนิดของศีลการไม่เบียดเบียน

บทที่ ๒ หลักของการไม่เบียดเบียน

บทที่ ๓ องค์ประกอบและอานิสงส์ของศีลเจพรต

บทที่ ๔ การเบียดเบียนสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กเป็นอาหาร

บทที่ ๕ การบริโภค นม-เนย-ไข่ ในศีลเจพรต

บทที่ ๖ ความบิดเบือนของศีลเจพรต

บทที่ ๗ การถือพรหมจรรย์ในศีลเจพรตและการถือศีล ๙

บทที่ ๘ หลักการทำสมาธิและอานิสงส์การทำสมาธิของพระมหาโพธิสัตว์

บทที่ ๙ กำเนิดศาลฟ้าดิน

บทที่ ๑๐ การพักกรรมแบบมหายาน

บทที่ ๑๑ การอุทิศอานิสงส์บุญกุศล

บทสรุป

คลิกที่

หนังสือีลเจพรต

เพื่ออ่านทั้งเล่ม

1